Start Aktualności Jutro uchwalenie budżetu gminy i powiatu

Jutro uchwalenie budżetu gminy i powiatu

przez Nysa Hot

Już jutro dwie ważne sesje w Nysie. Obradować będą zarówno radni miejscy, jak i powiatowi. Najważniejszym tematem podczas obydwu sesji będzie uchwalenie budżetu na 2021r. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXV sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 29 grudnia 2020 r., o godz. 9.00 w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołów z XXIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,

c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2021-2036,

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2021 r.,

e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

g) dyskusja,

h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków,

b) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

c) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

d) przystąpienia Powiatu Nyskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,

e) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu w Nysie w sprawie rozważnego prowadzenia polityki ochrony zdrowia w regionie, w szczególności wobec Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,

f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2021 r., ,

h) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,

j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

6. Wolne wnioski,

7. Zamknięcie obrad.

Porządek XXXIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 grudnia 2020 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2021 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2021 r.
b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2021 r.
c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa
1) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2021 – 2037
2) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu
3) dyskusja
4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2021 – 2037
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gustawa Morcinka
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza
4) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. działki nr 86/17 k.m. 3 poł. w Jędrzychowie)
5) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek 860 poł. w Jędrzychowie)
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. działki nr 61 k.m. 40 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek nr 18/3, 18/4 i 18/5 k.m. 6 poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego)
8) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nysa
9) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa w latach 2021-2025
10) nadania nazwy jazowi nr 2 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa
11) przekazania petycji według właściwości
12) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
13) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok
14) zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035

7. Raport z realizacji strategii oświatowej gminy Nysa w roku szkolnym 2019/2020

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Transmisję można śledzić pod linkiem – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Foto: Starostwo Powiatowe

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź