Start Aktualności Straż Miejska szuka pracowników

Straż Miejska szuka pracowników

przez Nysa Hot

Trwa nabór do Straży Miejskiej w Nysie. Wolne są 2 etaty. 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wiek: ukończone 21 lat,
 3. wykształcenie: co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
 4. nienaganna opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1. predyspozycje osobowościowe:

 1. poszanowanie prawa,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. dyspozycyjność,
 4. komunikatywność,
 5. kreatywność,

2. uprawnienia:

 1. prawo jazdy kat. B,

3. umiejętności zawodowe:

 1. podstawowa umiejętność obsługi komputera klasy PC,
 2. preferowane ukończone szkolenia i kursy specjalistyczne: podstawowy strażnika miejskiego, pierwszej pomocy medycznej, samoobrony.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1343),

4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

11) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

12) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

13) zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,

14) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

15) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

16) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

17) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią,

18) respektowanie godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka,

19) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o wygląd zewnętrzny, umundurowanie i wyposażenie,

20) noszenie w czasie służby przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej,

21) bezzwłoczne rozliczanie się z gotówki pobranej za mandaty karne,

22) nadzór nad zabezpieczeniem szaf z dokumentacją oraz radiostacjami,

23) odpowiedzialność za ochronę danych osobowych,

24) praca według „Harmonogramu służby” ustalonego przez Komendanta SM,

25) zapoznawanie się na bieżąco z przepisami dotyczącymi Straży Miejskiej i przestrzeganie ich w codziennej pracy,

26) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Komendanta SM,

27) przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Komendanta SM.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w systemie zmianowym, w porze nocnej, w niedziele i święta,
 • wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon, oprogramowanie systemowe,
 • fizyczne warunki pracy: praca terenowa,
 • uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres, narażenie życia,
 • inne urządzenia: radiowóz, rower służbowy, radiostacja, aparat cyfrowy, śpb, telefon, urządzenie sterujące (monitoring).

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu sprawności pod względem fizycznym i psychicznym,
 10. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 11. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 12. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika miejskiego.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na aplikanta w Straży Miejskiej w Nysie”, należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01 w terminie  do dnia 12 września 2022 r. do godz. 0900.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwsze umowy na  czas określony,  a po tym okresie na czas nieokreślony.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź